Půjčovní řád


Úvodní ustanovení


Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení nářadí vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.


Uzavření smlouvy


Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník:
  • byl straší 18-ti let
  • přeložil 2 platné doklady určující jeho totožnost ( za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list, služební průkaz policie)
  • složil kauci určenou půjčovnou, jejíž výše je stanovena na 4000,- Kč
Technický stav půjčovaného nářadí je kontrolován pronajímatelem i nájemcem při vydávání i při vracení stroje a případné závady se uvedou v půjčovní smlouvě ( závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání)


Povinnosti zákazníka


Lhůta půjčky je uvedena na půjčovní smlouvě a je závazná. V případě, že zákazník potřebuje půjčené nářadí déle, je povinen půjčovní smlouvu prodloužit ( i telefonicky) V případě překročení 24h lhůty půjčení -
  • o 1 hodinu se zvyšuje platba o 1/4 denní sazby
  • o 3 hodiny se zvyšuje platba o 1/2 denní sazby
  • o 5 hodin se zvyšuje platba o 1 denní sazbu
V případě, že dojde k poruše vypůjčeného nářadí v rozsahu , který brání jeho řádnému využití, je třeba tuto skutečnost okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a půjčovné bude účtováno v plné půjčovní době.

Zákazník nesmí žádným způsobem do vypůjčeného nářadí zasahovat, případně jej opravovat. V případě, že toto nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé tímto zásahem. V případě poškození či ztráty vypůjčeného nářadí je zákazník povinen uhradit škodu takto vzniklou. Jakákoliv poškození, hradí zákazník, např. poškozený kabel, pádem, přejetím či jiným způsobem poškozený stroj. Náklady spojené s opravou tohoto poškození mohou být hrazeny ze složené kauce buď při vrácení stroje, pokud je lze ihned stanovit, nebo zálohově. V případě odcizení – ztráty, nebo totálního zničení, uhradí nájemce plnou hodnotu stroje.

Veškerá práva vyhrazena © 2011 REPOSS CZ, s.r.o.